Episodes
David Kimura PRO said over 5 years ago on Periodic Tasks with sidekiq-cron :

Thanks! Sounds good to me!